De algemene voorwaarden van Groen op Dak

Zowel in tekst als download pdf bestanden

Groen op Dak kent intussen meerdere onderdelen en daarom zijn de algemene voorwaarden opgesplitst per onderdeel.

De algemene voorwaarden van de webshop van Groen op Dak

Artikel 1: Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

Aanvullende overeenkomst: een overeenkomst waarbij de consument producten, en/of diensten verwerft in verband met een overeenkomst op afstand en deze zaken, en/of diensten door de ondernemer worden geleverd of door een derde partij op basis van een afspraak tussen die derde en de ondernemer;

Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;

Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit;

Klant: de afnemer van de producten via de telefoon, mondeling, schriftelijk of per email;

Dag: kalenderdag;

Digitale inhoud: gegevens die in digitale vorm  geproduceerd en geleverd worden;

Duurovereenkomst: een overeenkomst die strekt tot de regelmatige levering van zaken, diensten en/of digitale inhoud gedurende een bepaalde periode;

Duurzame gegevensdrager: elk hulpmiddel – waaronder ook begrepen e-mail – dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging of gebruik gedurende een periode die is afgestemd op het doel waarvoor de informatie is bestemd, en die ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;

Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;

Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten, (toegang tot) digitale inhoud en/of diensten aan consumenten en bedrijven aanbiedt;

Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen de ondernemer en de consument wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, digitale inhoud en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;

Modelformulier voor herroeping: het in Bijlage I van deze voorwaarden opgenomen Europese modelformulier voor herroeping;

Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte hoeven te zijn samengekomen;

Uurtarief: de vergoeding voor het verrichten van werkzaamheden gedurende de tijd van één uur door één persoon, inclusief btw. Wij hanteren een standaard uurtarief van 45,- euro exclusief btw dus 54,45 inclusief btw tenzij schriftelijk anders afgesproken.

Stagnatiekosten: Kosten die wij (moeten) maken door het te laat van te voren annuleren van afspraken of het stil vallen van de uitvoering door omstandigheden bij de opdrachtgever. Hieronder vallen bijvoorbeeld maar niet behoudens tot: de werkuren, transportkosten, opslag materiaal, vergunningsleges, huur materieel en eventuele kosten die door onderaannemers en leveranciers aan ons worden doorberekend.

Meerwerk: Wanneer het dak groter is dan opgegeven, de uitgangspunten in de offerte onjuist blijken of andere onvoorziene omstandigheden ertoe leiden dak er extra werkzaamheden en materialen nodig zijn om een goed eindresultaat te kunnen verzorgen is dat meerwerk.

Minderwerk: Wanneer het dak kleiner is of andere onvoorziene omstandigheden ertoe leiden dat er minder materiaal of werk nodig is dan opgenomen in de offerte leidt dat tot minderwerk.

Artikel 2: het bedrijf “Groen op Dak”

Groen op Dak is een bedrijf dat bouwwerkzaamheden verricht en groene daken levert en aanlegt. De eigenaar is Steef van der Linden, die zijn vakmanschap, ervaring en enthousiasme legt in het aanleggen van mooie groene daken en kwalitatief goed vakmanschap levert in enkele bouwprojecten.

Gegevens van het bedrijf:

Adres: Lutterveld 13, 4117 GV Erichem,  Nederland

Telefoon: 0641995423

Email: info@groenopdak.eu

Kvk: 64308340

IBAN: NL48RABO0180502611

Artikel 3 – Toepasselijkheid

3.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbiedingen, offertes en voorstellen daaronder begrepen, en overeenkomsten tot verkoop en/of het verrichten van diensten.

3.2 Voordat de overeenkomst wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de klant beschikbaar gesteld per email en zijn ze in te zien op de website www.groenopdak.eu. Daarnaast kunnen zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden per post.

3.4 De toepasselijkheid van de door klant gehanteerde algemene voorwaarden wordt hierbij  uitdrukkelijk van de hand gewezen. Door het enkele feit van het aangaan van een Overeenkomst, doet de klant afstand van eventueel zijnerzijds bestaande algemene voorwaarden, zodat op alle Overeenkomsten uitsluitend onderhavige Voorwaarden van toepassing zijn.

3.5 Afwijkingen van deze Voorwaarden binden Groen op Dak slechts, indien en voorzover door Groen op Dak schriftelijk bevestigd.

3.6 In het geval de Voorwaarden en een Overeenkomst onderling tegenstrijdige clausules zouden bevatten, prevaleert de Overeenkomst.

Artikel 4 – Aanbod en aanvaarding

4.1 Al onze aanbiedingen geschieden geheel vrijblijvend; zij zijn gebaseerd op en zonder nadere overeenkomst alleen geldig voor de opgegeven specificatie, dus voor ongedeelde opdracht.

4.2 Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten, digitale inhoud en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten, diensten en/of digitale inhoud. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.

4.3 Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de te leveren goederen en/of te verrichten werkzaamheden, op basis van de door de consument aan de ondernemer verstrekte informatie. Deze omschrijving moet voldoende gedetailleerd zijn om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken.

4.4 Het aanbod geeft inzicht in de prijs van de materialen en in de prijsvorming methode die de ondernemer voor de uit te voeren werkzaamheden hanteert: aanneemsom of regie.

  1. Bij de prijsvorming methode aanneemsom komen partijen een vast bedrag overeen waarvoor de ondernemer de werkzaamheden verricht, inclusief btw.
  2. Bij de prijsvorming methode regie doet de ondernemer een nauwkeurige opgave van de prijsfactoren inclusief btw (o.a. uurtarief en eenheidsprijzen van de benodigde materialen). De ondernemer kan op verzoek van de consument een indicatie geven van de te verwachten uitvoeringskosten door het noemen van een richtprijs. De ondernemer brengt aan de consument het totaal aantal uren in rekening dat de ondernemer voor de consument werkzaam is geweest, met inbegrip van de tijd voor verplaatsing naar en van het werk

4.4 Een overeenkomst komt pas tot stand, op het moment waarop wij de bestelling schriftelijk hebben aanvaard, dan wel met de uitvoering van de overeenkomst zijn begonnen.

4.5 Indien levering uit voorraad wordt aangeboden geldt het voorbehoud van tussentijdse verkoop. Telefonische of mondelinge aanvullingen, wijzigingen of bijkomende afspraken zijn niet geldig zonder onze schriftelijke bevestiging.

4.6 De maten, gewichten en afbeeldingen die zijn opgegeven in onze catalogi, respectievelijk in de catalogi van fabrieken, zijn naar beste kunnen opgesteld, doch kunnen niet worden gezien als enige garantie en wij kunnen ter zake niet aansprakelijk worden gesteld.

4.7 De ondernemer behoudt zich, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, het intellectuele eigendom voor op onder andere alle verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen en schetsen. De consument dient deze op eerste verzoek van de ondernemer onverwijld terug te geven, onverminderd andere aan de ondernemer ten dienste staande wettelijke maatregelen tot waarborging van zijn rechten.

4.8 Het is de consument verboden materiaal van de ondernemer waarop intellectuele eigendomsrechten berusten op enigerlei wijze te verveelvoudigen, openbaar te maken, te exploiteren of ten toon te stellen zonder toestemming van de ondernemer. Indien de opdracht voor de uitvoering van de werkzaamheden niet aan de ondernemer wordt verstrekt, moet de consument de offerte, compleet met ontwerpen, afbeeldingen en tekeningen, binnen 14 dagen na datum van de beslissing dan wel na het verstrijken van het aanbod, aan de ondernemer terug sturen. Aan de consument is het zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de auteursrechthebbende, niet toegestaan het betreffende ontwerp zelf uit te voeren of te doen uitvoeren.

4.9 Bij aanvaarding van onze offerte en dus het verlenen van de opdracht is de consument verantwoordelijk de “uitgangspunten en voorwaarden” zoals genoemd n diens offerte te controleren. Afwijkingen hierin zijn voor verantwoordelijkheid van de consument. Indien bij uitvoering blijkt dat deze punten onjuist zijn en dit leidt tot meerwerk zullen de daaruitvolgende kosten als meerprijs op het opdrachtbedrag in rekening worden gebracht.

Artikel 5 – De overeenkomst

5.1 De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de klant van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

5.2 Indien de klant het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de klant de overeenkomst ontbinden.

5.3 Voor de juiste opname van telefonische bestellingen kunnen wij niet instaan. Eventuele fouten en schade die hieruit voortvloeien zijn voor rekening en risico van opdrachtgever. Na opdracht zal er altijd een schriftelijke opdrachtbevestiging worden gestuurd. Het is aan de opdrachtgever om op die manier de bestelling te controleren op juistheid.

5.4 De ondernemer kan zich  binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

 

5.5 De ondernemer zal uiterlijk bij levering van het product of de dienst aan de klant de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:

  1. de contactgegevens van de ondernemer waar de klant met klachten terecht kan;
  2. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de klant van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
  3. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
  4. de prijs met inbegrip van alle belastingen van het product, dienst of digitale inhoud; voor zover van toepassing de kosten van aflevering;
  5. indien de klant een herroepingsrecht heeft, het modelformulier voor herroeping.

 

Artikel 6 – Prijzen

6.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten zijn in euro’s en inclusief btw tenzij anders vermeld staat in de offerte.

6.2 Groen op Dak heeft het recht haar prijzen van aan te passen. De overeengekomen prijs, zal na de totstandkoming van de overeenkomst niet worden gewijzigd, tenzij de wijziging het gevolg is van een wijziging in het btw-tarief of prijswijzigingen die uit de wet voortvloeien.

6.3 Wijzigingen in de overeenkomst worden, wanneer daaruit een hogere prijs zou volgen, als meerwerk beschouwd en voor zover daaruit een lagere prijs zou volgen, als minderwerk.

6.4 Meer- en minderwerk worden tijdens uitvoering bepaald en ter plaatse besproken worden met de consument. De ondernemer voert deze werkzaamheden pas uit na akkoord van de consument.

6.5 Voor meer- en minderwerk wordt gerekend met het standaard uurtarief van 45 exclusief btw dus 54,45 inclusief btw tenzij anders afgesproken.

6.6 Voor meer- en minderwerk wordt voor de materialen gerekend met de prijzen van de offerte van dat betreffende werk. Indien er geen prijzen in de offerte zijn opgenomen voor de benodigde materialen gelden de prijzen van de webshop wanneer de materialen niet in onze webshop te koop zijn gelden de terplekken afgesproken prijzen.

Artikel 7 – De betaling

7.1 Alle werkzaamheden die de ondernemer uitvoert, worden – voor zover deze geen onderdeel vormen van een overeengekomen aanneemsom en derhalve in de prijs daarvan zijn begrepen – aan de consument in rekening gebracht, met inachtneming van het bepaalde in artikel 11 leden 3 en 4 van deze algemene voorwaarden.

7.2 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, geschiedt betaling in Euro’s.

7.3 De consument moet de factuur betalen binnen 14 dagen nadat hij de factuur heeft ontvangen, tenzij anders is overeengekomen.

7.4 Als betaling in termijnen is overeengekomen moet de consument betalen volgens de termijnen en de percentages zoals deze in de overeenkomst zijn vastgesteld.

7.5 De betaling moet plaatsvinden op de wijze zoals opgenomen in het aanbod. Personeelsleden van de ondernemer zijn niet bevoegd betalingen in ontvangst te nemen, tenzij zij hier uitdrukkelijk en schriftelijk toe worden gemachtigd.

Artikel 8 – Niet tijdige betaling

8.1 De consument is in verzuim vanaf het verstrijken van de betalingsdatum. De opdrachtgever zal derhalve van rechtswege in gebreke zijn indien een betalingstermijn zal zijn verstreken zonder dat een afzonderlijke ingebrekestelling is vereist. Na verstrijken van de betalingsdatum stuurt de ondernemer de consument een betalingsherinnering, waarin hij de consument een nieuwe betaaltermijn stelt van tenminste 8 dagen na ontvangst van de herinnering.  Tevens staan in de betalingsherinnering de gevolgen van niet tijdig betalen.

8.2 Als de consument na het verstrijken van de betalingsherinnering nog steeds niet heeft betaald, brengt de ondernemer 2% administratiekosten in rekening.

8.3 Bij niet-tijdige betaling mag de ondernemer de nakoming van de overeenkomst voor onbepaalde tijd opschorten.

8.4 Alle kosten, die voortvloeien uit geen of niet-tijdige betaling en die op grond van de geldende wetgeving op de consument verhaald kunnen worden, komen ten laste van de consument.

Artikel 9 – Eigendomsvoorbehoud en overdracht

9.1 Alle geleverde zaken voor zover die op grond van wettelijke regelingen van eigendomsverkrijging niet in eigendom zijn gaan toebehoren aan de consument, blijven eigendom van de ondernemer, zolang de consument deze niet, dan wel niet geheel heeft betaald.

9.2 Voor zover het eigendomsvoorbehoud van de ondernemer op de geleverde zaken door natrekking of zaakvorming tenietgaat, verstrekt de consument een bezitloos (stil) pandrecht op de natrekkende zaak, respectievelijk de gevormde zaak aan de ondernemer. Dit pandrecht strekt tot zekerheid van al hetgeen de consument, uit welke hoofde dan ook, aan de ondernemer verschuldigd is en zal worden. Indien het geleverde een onlosmakelijk onderdeel uitmaakt van een registergoed kan het recht van hypotheek worden gevestigd. De consument is verplicht alle medewerking te verlenen, die nodig is om het hypotheekrecht op eerste verzoek van de ondernemer te (doen) vestigen.

Artikel 10 – Uitvoering van werkzaamheden en contractbeëindiging

10.1 Bij het overlijden van de ondernemer, dan wel bij liquidatie of ontbinding van de onderneming van de ondernemer, vóór de voltooiing van de werkzaamheden, zijn diens rechtverkrijgenden onder algemene of bijzondere titel niet verplicht dit werk te voltooien, ook al wordt de onderneming op enigerlei wijze voortgezet. In dat geval moet de consument aan de rechtverkrijgenden betalen de aanneemsom, verminderd met een redelijk bedrag voor het niet-afgewerkte gedeelte van de werkzaamheden, dan wel bij regiewerk het tot het ogenblik van overlijden van de ondernemer, dan wel bij liquidatie of ontbinding van de onderneming van de ondernemer, verschuldigde berekend overeenkomstig deze algemene voorwaarden.

10.2 De ondernemer mag de nakoming van de overeenkomst voor onbepaalde tijd opschorten in geval de consument in staat van faillissement is verklaard, wanneer de wettelijke schuldsaneringsregeling van toepassing is verklaard, alsmede in geval de consument een aanvraag tot surseance van betaling heeft ingediend.

 Artikel 11 – Levertijd

11.1 Hierin is onderscheid tussen levering van materialen en zogenoemde levering en aanleg.

11.2 Bij bestellingen via de webshop staat de levertijd vermeld. Standaard geldt een levertijd van 3 tot 8 dagen ten zij anders overeengekomen of bij niet voorradige producten (ook de vooraad staat zichtbaar bij bestellen in de webshop).

11.3 Voor de levertijd van de levering en aanleg van groene daken geldt de indicatie uit de offerte maar die is onderhevig aan de actuele drukte en werkplanning. Bij opdracht en bevestiging van de opdracht wordt de planning besproken en een uitvoeringsdatum afgesproken.

11.4 De in de overeenkomst opgegeven levertijden en uitvoeringsdatums zijn niet te beschouwen als zogenaamde fatale termijnen, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

11.5 Overschrijding van de levertijd geeft opdrachtgever geen recht ontvangst of betaling van de producten te weigeren. Evenmin zijn wij gehouden tot het betalen van schadevergoeding en/of boete wegens vertraagde levering.

11.6 Wij behouden ons het recht voor de producten in gedeelten te leveren.

11.7 Indien afzonderlijke afzending wordt verlangd door de opdrachtgever zijn de kosten die hieruit voorvloeien ook voor de opdrachtgever.

Artikel 12 – Opschorting en ontbinding

12.1 In geval van overmacht kunnen de leverings- en andere verplichtingen van de ondernemer worden opgeschort. Indien deze periode, waarin de ondernemer door overmacht zijn verplichtingen niet kan nakomen, langer duurt dan 90 dagen, kan de consument de overeenkomst ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat. Indien bij het intreden van de overmacht de ondernemer al gedeeltelijk aan zijn verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan zijn verplichtingen kon voldoen, mag hij het reeds geleverde afzonderlijk aan de consument factureren. De consument is in dat geval gehouden deze factuur te voldoen alsof het een afzonderlijk contract zou betreffen. De ondernemer is in geval van een overmachtssituatie (een niet-toerekenbare tekortkoming), welke van zijn zijde of die van de consument opkomt en die langer dan 90 dagen voortduurt, bevoegd de overeenkomst te ontbinden, voor zover nakoming na die periode in redelijkheid niet van hem gevergd kan worden.

 

12.2 Wanneer de consument meer dan 6 weken voor start de opdracht ontbindt kan dit tegen een schadevergoeding van 5% van het opdrachtbedrag. Ontbinding in een periode korter dan 6 weken van te voren kan tegen een schadevergoeding van 15% van het opdrachtbedrag én de eventuele kosten speciaal voor deze opdracht gemaakt zoals fabricage van op maat gemaakte materialen zoals, maar niet beperkt tot, EPDM membramen, dakplaten en plantenbakken. Bij opschorting of ontbinding van 5 werkdagen of minder van te voren wordt 80% van de opdracht in rekening gebracht.

 

12.3 Een uitzondering op 17.2 is wanneer de opdracht onder voorbehoud van subsidie of draagkracht wordt gegund en er aan een van deze twee voorwaarde niet wordt voldaan. We behouden ons wel het recht om de werkzaamheden uit te stellen wanneer dit twee weken voor de geplande uitvoering nog niet bekend is.

 

12.4 Onder overmacht bij de consument wordt niet verstaan de omstandigheid dat de ondernemer de werkzaamheden niet conform de overeenkomst kan uitvoeren omdat andere en/of voorbereidende werkzaamheden bij de consument niet of niet tijdig zijn uitgevoerd.

 

12.5 Indien naar het oordeel van de ondernemer de uitvoering van werkzaamheden, ten gevolge van weers- of tijdelijke terreinomstandigheden niet tijdig kan geschieden, heeft hij het recht, zonder dat dit de consument recht geeft op vergoeding van schade, de werkzaamheden op te schorten zolang die omstandigheden voortduren. Hierbij heeft de ondernemer het recht de aanplant, nadat de omstandigheden zoals hiervoor bedoeld zijn geëindigd, verder uit te stellen, indien dit naar zijn oordeel in het kader van het aanslaan of de hergroei van levend materiaal noodzakelijk is.

 

12.6 Indien wij door overmacht of door andere bijzondere omstandigheden zoals onder andere, maar niet beperkt tot, oorlog, oorlogsgevaar, mobilisatie, oproer, vorst, verkeersstremming, gebrek aan vrachtauto’s, wagons of scheepsruimte, voorts bemoeilijking onze bedrijfsvoering of van de ondernemingen, waarvan wij betrekken, door staking en/of sluiting, door gebrek aan grondstof of aan werknemers, door fabrieksstoringen van welke aard ook, door alle belemmeringen veroorzaakt door overheidsmaatregelen, kortom alle bijzondere omstandigheden, welke stagnatie in de productie, aankoop of verzending veroorzaken, hebben wij het recht de overeenkomst binnen een redelijke termijn uit te voeren, ofwel indien nakoming binnen een redelijk termijn niet mogelijk is, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbonden te verklaren zonder tot enige schadevergoeding verplicht te zijn.

Artikel 13 – Transport, risico en crediteurverzuim

13.1 Bij levering gaat het risico voor de producten op opdrachtgever over op het moment dat de opdrachtgever de producten in ontvangst neemt.

13.2 Indien er geen sprake is van levering af-magazijn is de keuze van het vervoermiddel aan ons, ook indien levering niet franco geschiedt, tenzij anders is overeengekomen.

13.3 Het lossen geschiedt door en voor rekening en risico van opdrachtgever. De opdrachtgever is verplicht alle maatregelen te nemen, die voor een snelle lossing noodzakelijk zijn.

13.4 Heeft de opdrachtgever verzuimd tijdig maatregelen te nemen tot inontvangstneming van de producten dan behouden wij ons het recht voor, voor diens rekening en risico te lossen en/of op te slaan, waarmee wij aan onze plicht tot levering zullen hebben voldaan.

13.5 Bij leveranties van big-bags vindt het lossen met een vorkheftruck of autokraan door de opdrachtgever plaats. De standtijd bedraagt maximaal 30 minuten, vindt er een overschrijding plaats dan rekenen wij de extra kosten hiervoor door.

13.6 Indien overeengekomen is dat big-bags worden geleverd met een zelflosser door de opdrachtnemer dan kan geen verantwoordelijkheid worden aanvaard voor de ondergrond c.q. de terreinverharding; aangenomen wordt dat deze voldoende draagkracht heeft. Kosten hieruit voortvloeiend zijn voor rekening van de opdrachtgever.

Artikel 14 – Onderhoudsovereenkomsten

14.1 Voor onderhoudsovereenkomsten gaan we er vanuit dat deze periodiek c.q. jaarlijks worden gecontinueerd.

14.2 De in de overeenkomst opgegeven onderhoudsintervallen zijn niet te beschouwen als zogenaamde fatale termijnen, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

14.3 Overschrijding van de onderhoudstermijn geeft opdrachtgever geen recht ontvangst of betaling van de producten te weigeren. Evenmin zijn wij gehouden tot het betalen van schadevergoeding en/of boete wegens vertraagd onderhoud.

14.4 Wij behouden ons het recht voor het onderhoud uit te voeren in de bandbreedte van meerdere weken.

14.5 Opzegging van een onderhoudsovereenkomst dient schriftelijk te geschieden; dit in een termijn van circa een maand voordat het geplande onderhoud zal kunnen plaatsvinden.

Artikel 15 – Klachten

15.1 De consument moet een klacht over een gebrekkig(e) product en/of dienst, zo volledig en duidelijk mogelijk omschreven, indienen bij de ondernemer, binnen bekwame tijd nadat de consument het gebrek heeft ontdekt of redelijkerwijs had moeten ontdekken. Voor producten geldt dat een klacht binnen twee maanden in elk geval binnen bekwame tijd is. Bij de levering van producten zullen ondernemer en consument, indien mogelijk, de producten zo snel mogelijk na aflevering inspecteren en eventuele zichtbare gebreken aantekenen op het ontvangstbewijs, hetgeen overigens geen afbreuk doet aan de rechten die de consument op grond van de eerste zin van dit artikellid heeft. Bij uitvoering dienen klachten die bekend zijn voor of tijdens de oplevering vermeld te worden op het opleveringsformulier.

15.2 De ondernemer reageert binnen twee weken inhoudelijk op de klacht. Als een inhoudelijke reactie nog niet mogelijk is, laat de ondernemer dit binnen twee weken aan de consument weten, en geeft hij een termijn aan, waarbinnen de consument wel een inhoudelijk antwoord kan verwachten. De ondernemer heeft het recht om binnen vier weken na indiening van de klacht, de klacht door een onafhankelijke derde te laten onderzoeken. De consument verleent in dat geval zijn medewerking.

15.3 Klachten betreffende de uitvoering van de werkzaamheden of de levering van de zaken ontslaan de consument niet om de normale zorg in acht te nemen die van hem mag worden verwacht na beëindiging van uitvoering van de werkzaamheden of levering van materialen.

15.4 Klachten geven geen recht op inhouding van factuurbedragen.

Artikel 16 – Garantie en aansprakelijkheid

16.1 De ondernemer staat in voor de hergroei gedurende het eerstvolgende groeiseizoen van geleverde en door hem verwerkte levende materialen, mits de verzorging aan hem is opgedragen, tenzij sprake is van aan de ondernemer niet toerekenbare omstandigheden, inclusief, maar niet beperkt tot overmacht. Tot de in de vorige zin genoemde omstandigheden behoren onder meer uitzonderlijke weers- en/of terreinomstandigheden.

16.2 Bij uitzonderlijke weers- en/of terreinomstandigheden, dan wel bij overmacht vergoedt de ondernemer de uitval van levende materialen tot maximaal 10% van de prijs van die levende materialen, alsmede maximaal 10% van de beplantingskosten van het geleverde relevante levende materiaal.

16.3 De ondernemer staat niet in voor gebreken die na de oplevering van de goederen zijn ontstaan als gevolg van ondeskundig gebruik of gebrek aan zorgvuldigheid aan de kant van de consument, waaronder gebrek aan voldoende onderhoud, of die het gevolg zijn van veranderingen die de consument of derden aan het geleverde hebben aangebracht. Evenmin staat de ondernemer in voor de eventueel ontstane schade als gevolg van deze gebreken.

16.4 Op onze werkzaamheden rust een garantie van 6 maanden op aanlegfouten. Deze garantie betreft onvoorziene/ onzichtbare schade die aantoonbaar door onze medewerkers zijn veroorzaakt. Lekkage of schade aan de dak bedekking vallen niet onder onze garantie of aansprakelijkheid tenzij onze verantwoordelijkheid daarvoor kan worden aangetoond. Indien de schade van buitenaf zichtbaar is zou deze bij de oplevering gemeld moeten worden, gebeurt dit niet dan vervalt de aansprakelijkheid en garantie hierop.

16.5 De opdrachtgever moet klaarblijkelijke gebreken, beschadigingen door het transport, verkeerde hoeveelheden en verkeerde leveringen bewijzen. Doet hij dit niet, dan geldt dat de goederen overeenkomstig de bestelling zijn afgenomen. Afgekeurde goederen mogen niet ingebouwd of verwerkt worden.

16.6 Indien en voor zover er op ons enige aansprakelijkheid mocht rusten, uit welken hoofde dan ook, is deze aansprakelijkheid te allen tijde beperkt tot het bedrag dat door de verzekeringsmaatschappij aan ons wordt uitgekeerd.

16.7 Groen op dak is geenszins aansprakelijk voor adviezen die door haar worden verstrekt. De adviezen gelden als handvat voor een mogelijke uitwerking.

16.8 Groen op Dak draagt geen verantwoordelijkheid voor de draagkracht van een constructie, dit is voor risico van de consument en wij adviseren derhalve altijd een constructeur het te laten beoordelen.

Artikel 17: Herroepingsrecht:

17.1 De klant kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van 14 dagen, na ontvangst, zonder opgave van redenen ontbinden.

17.2 De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de klant, of een vooraf door de klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:

  1. als de klant in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop de klant, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen.
  2. bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen.

Artikel 18: Verplichtingen van de klant tijdens de bedenktijd;

18.1 Tijdens de bedenktijd zal de klant zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de klant het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.
Het uitspreiden en of verwerken van de zakken substraat is nadrukkelijk niet toegestaan in verband met transport en herbruikbaarheid.

18.2 Voor levende producten geldt er een aanvullende zorgplicht, de levende producten moeten verzorgd worden naar omschrijving van de onderhoudsrichtlijnen/ productbladen. Deze zorgplicht geld zolang het product in bezit is van de klant en nog niet is geretourneerd aan Groen op Dak óf een transporteur. Dit betekend dat alle beplanting voldoende water en zonlicht moet krijgen én alle vegetatie matten uitgerold moeten worden.

18.3 De klant is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid 1. Of het niet juist verzorgen van de levende producten zoals vermeld in de bijgeleverde productbladen;

Artikel 19: Uitoefening van het herroepingsrecht

19.1 Als de klant gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn door middel van het modelformulier voor herroeping of op andere ondubbelzinnige wijze aan de ondernemer. Dit mag ook met een e-mail waarin de consument aangeeft het te retourneren. Daarbij dient die aan te geven hoe de materialen aan ons geretourneerd worden (dus met een transporteur of eigen vervoer of dat wij hierin moeten ondersteunen) en wanneer.

19.2 Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde melding, zendt de klant het product terug, of overhandigt hij dit aan (een gemachtigde van) de ondernemer. De klant heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als hij het product terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken.

19.3 De klant zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

19.4 Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de klant.

19.5 De klant draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product.

19.6 Als de klant gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden.

Artikel 20: Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping

20.1 Als de ondernemer de melding van herroeping door de klant op elektronische wijze mogelijk maakt, stuurt hij na ontvangst van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging.

20.2 De ondernemer vergoedt alle betalingen van de klant, inclusief eventuele leveringskosten door de ondernemer in rekening gebracht voor het geretourneerde product, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de consument hem de herroeping meldt. Tenzij de ondernemer aanbiedt het product zelf af te halen, mag hij wachten met terugbetalen tot hij het product heeft ontvangen of tot de consument aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt.

20.3 De ondernemer gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de klant.

Artikel 21 – Uitsluiting herroepingsrecht

De ondernemer kan de navolgende producten en diensten uitsluiten van het herroepingsrecht, maar alleen als de ondernemer dit duidelijk bij het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld:

21.1 Volgens specificaties van de consument vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk voor een specifieke situatie zijn vervaardigd;

21.2 Alle materialen die bij een levering en aanleg zijn geleverd vallen buiten het herroepingsrecht evenals alle uitgevoerde werkzaamheden.

21.3 Wanneer de materialen door ons, of door de klant, zijn verwerkt in/of op het gebouw dan vervalt het herroepingsrecht.

Artikel 22 – Toepasselijk recht en geschillen

22.1 Op al onze overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

22.2 Alle geschillen tussen opdrachtgever en ons, zullen, indien een geschil volgens de wettelijke regels valt onder de bevoegdheid van een Arrondissementsrechtbank, uitsluitend worden behandeld door de Arrondissementsrechtbank te Utrecht, zulks onverminderd onze keuze om voor de wettelijke bevoegde rechter te kiezen.

Algemene voorwaarden

Disclaimer

Facebook logo Groen op DakTwitter logo Groen op Dak

 

 

 

Alle rechten voorbehouden © Groen Op Dak
Realisatie website: Cube Media Veenendaal

Groen OpDakAlgemene voorwaarden